آفتاب بیدار می شود.

چیزی نزدیک به ۶ بامداد است. چه روزها و شبهای با ارزشی سپری می شوند. چند دقیقه ی پیش خودم را در آینه دیدم. موهایم را شانه می کشیدم که در آینه دیدم چندین تار از موهایم سپید شده. اگر پیری به رنگ مو باشد پیر شدم. 

این روزها خیلی کار انباشته شده دارم که می بایست انجام بدهم و نمی توانم به همه ی آنها رسیدگی کنم. این اندیشه و جوش خروش هست که موهای من را سپید کرده یا اینکه با بالا رفتن سن موها سپید می شوند؟ 

از آنجا که من پاسخ این پرسش را نمی دانم، بی پروا می گویم که: همه ی موهایم که سپید شوند برای من ارزش مشکین را دارند. بامداد خوش. منبع: http://mrk313.blogfa.com/
کدبازان>